Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr URE/22 2 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Programu Pomocowego

Plan debata podczas konferencji przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Analiza stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Wieliczce
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Handel energią elektryczną
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: radomszczański oraz będziński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Cementowo-Wapiennicze”Górażdże” S.A.w Choruli, OPOCZNO S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Firma drogowa BITUMID, „SATKABEX” Jerzy Seliga, Stanisław Łata, Andrzej Grabowski , Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLARIS INTERNATIONAL , ALTER , EDU LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ, GaleriaOpen , P.P.H.U. Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych A.H.A. Tomczak Spółka Jawna, Platforma wymiany treści mobilnej Sp. z o.o. , Welcome-Wrocław Monika Chajęcka, JM Trade sp. z o.o. w organizacji , Thomson Technicolor Polska Sp. z o.o., P.H.U. „E.T” Ewa Tomczykowska

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić