Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z finalizacją programu nr RAIJ/25 9 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania wsparcia z Luksemburskiego Funduszu Spójności

Harmonogram dyskusja w czasie panelu obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Pomiar sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel na Kursy Dla Przedstawicieli
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Grant będzie omówiony w aspekcie skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:

 • Wydobywanie węgla kamiennego
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: chełmiński oraz białogardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych „Energopol 7” S.A., STOEN S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjne „POLKON” Przyczepy, Naczepy, Konstrukcje Stalowe S.A., Bo-Wa FHU Bogusław Waluś, Teleradiomechanika Montaż i Naprawa Telewizji Kablowej Jerzy Dąbrówka, CHANNEL Tomasz Makarewicz , ARDATEL s.c., Arkadiusz Czerwonka, Daniel Lewandowski, Artur Wojciechowski, ELNEO.PL , Global Biuro S.A., P.P.H.U. ,,Patric PATRYCJA WRÓBLEWSKA, Speednet , TEMAPHARM , Emergency Medical System Poland , Martom Granops, Matuszczak Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno – Handlowe POLITECHNIK – Grzegorz Lewicki

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić