Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem programu nr MBK/45 3 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Trustu Spójności

Program debata w czasie konferencji obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Ocena efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sale Konferencyjne Na Kursy Z Zarządzania Projektami
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Analiza wartości wskaźnika oddziaływania pn. „Liczba ludności zabezpieczonej przed powodzią” w ramach Działania 1.2 ZPORR Infrastruktura ochrony środowiska
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zgorzelecki oraz leżajski

  Upoważnieni beneficjenci to: „Elektromontaż” Gdańsk S.A., Bolesławicka Fabryka Materiałów Medycznych „Polfa” S.A., Firma Usługowa Artur Wachnik Autoalarmy, Profemed, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Elemencik” , Urząd Miasta i Gminy , ADSEEK , Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, INVENT-SERVICE Krzysztof Grzybowski, Livitec Paweł Starczewski, Proximetry Poland Sp. z o.o., Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha , Invest Remex , „Zakład Pralniczy PIWOWAR” , ”Zbigant” Zbigniew i Andrzej Lenaratowicz spółka jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić