Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr BXM/43 4 9 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania kwoty pomocowej z Europejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Program dyskusja podczas warsztatu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Ocena sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Mazurach
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Badania i analizy techniczne
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: krakowski oraz mikołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Shenzhen Jingongzhu Aricles Factory, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego TYMBARK S.A., Zakłady Tkanin Dekoracyjnych „DEKORA” S.A., ASENIC Jacek Kurek, PAWALDiRH S.C. Montaż i Konserwacja Telewizji Satelitarnej i Kablowej , Zamojska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, E-BIZNES , GET Sp. z o.o., Ośrodek Przetwarzania Informacji, SOLVECO , Zinit Daniel Łoposzko, BIURO TŁUMACZEŃ TECHNICZNYCH „LIDO-LANG” ANDRZEJ, BARBARA I JERZY NEDOMA, Wypożyczalnia Kontener Zbigniew Wiktorski Spółka Jawna, PŁYTPOL s.c.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić