Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją projektu nr EUP/56 7 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Funduszu Spójności

Plan dyskusja podczas warsztatu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Pomiar skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel na Warsztaty Dla Przedstawicieli
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja dzianin metrażowych
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Reasekuracja
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: chełmiński oraz czarnkowsko-trzcianecki

  Upoważnieni beneficjenci to: MILFOR S.A.., Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o., Płocka Telewizja Kablowa „Relax-Sat” S.C. , Paweł Karnowski , Spółdzielnia Mieszkaniowa „STUDENT” , BitStream Sp. z o.o., EGO S.A., J. Witkowski, P. Witkowki P.H. Lodimex Sp. J. , P.P.H.U. DRAL Tadeusz Drabiński, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Holding, Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., LMT- edukacja Wojciech Syrocki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo Handlowe „TRANS-HURT” Robert Kucharski, Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „Mosty”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić