Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr FTW/89 2 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja podczas panelu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Tarnów oraz wołomiński

  Upoważnieni beneficjenci to: GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „OBERWANKA”, Huta Szkła Wyszków S.A., Fabryka Automatyki Chłodniczej „FACH” S.A., Schmidt Ewa, lek. stomatolog – Gabinet, „TV-RAM” S.C. , Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA , BUDMAT Bogdan Więcek, e-GLOBAL CONSULTING SERVICES Robert Koślicki, Główny Instytut Górnictwa, MZ Forma Marciniak-Zacharjasz i Wspólnicy Spółka Jawna, SkyCash Poland , „Firma POSIADAŁO” sp.j., Architeekt Barbara Winiarczyk, PGB-POLSKA , MINT Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić