Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr KBS/91 5 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Panatlantyckiego Funduszu Spójności

Agenda dyskusja w czasie panelu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Pomiar efektywności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Sudetach
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działań 2.1,2.3,2.4 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Produkcja motocykli
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: kamiennogórski oraz m. Ruda Śląska

  Upoważnieni beneficjenci to: Celuloza Świecie S.A., Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. , Olkuska Fabryka Maszyn Emaliowanych „EMALIA” S.A., Zakład Ortopedyczny Kołcz Józef PRO-ORTO, Zakład Instalacji Elektrycznej i TV Kablowej Edmund Lubiszewski, „TELE-AWANS” S.C. Z. Jaros, K. Żmidziński , CarDirect Marcin Krejza, e-Kiosk S.A., Inwestpol Sp. z o.o. , MAKRUSZ S.A., Projektino , Zakład Inżynierii Środowiska EKO-PROJEKT Sp. z o.o., Actum s.c. M. Klusek, D. Mankiewicz, G. Frankowski, Wspólnicy: Monika Klusek, Dariusz Mankiewicz, Grzegorz Frankowski, Zakład Budowlano – Handlowy JS Jacek Ścisło, Techdent (Demo Studio, Centrum Frezowania T-Cam)

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić