Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr SWC/67 4 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Bałtyckiego Trustu Edukacyjnego

Agenda dyskusja w czasie spotkania przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Pomiar efektywności implementacji celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Łodzi
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Priorytetu VII promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja win gronowych
 • Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Zakładanie stolarki budowlanej
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: pajęczański oraz oleski

  Upoważnieni beneficjenci to: „TELFA” S.A., Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych „Erg” Kłobuck S.A. w likwidacji, Waryński FAMABUD Sp. z o.o., Jatech Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Jacek Żywczak, Telewizja Kablowa „CATEL” S.C. , „DRUK CYFROWY ONLINE” , BUDOWNICTWO DROGOWE BUDAR , Ekodecor Kiersnowski i S-ka, Herbapol Lublin S.A., ONE-2-ONE , SALUTARIS.PL , Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., BIURO PLUS Jerzy Rożen, P.P.U.B INKOMET mgr inz Jan Skubisz, Europejski Bank Inwestycyjny

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możesz również polubić