Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr PUO/56 8 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Europejskiego Programu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sala konferencyjna Treningi w Szczyrku
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zestawieniu z poprzednim okresem programowania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy


 • Fundusz zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • Produkcja materiałów wybuchowych
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Działalność w zakresie architektury
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Chełm oraz kaliski

  Upoważnieni beneficjenci to: Norblin S.A., Huta Szkła Okiennego KARA S.A. , Spomasz Żnin S.A., Gravi-Med s.c. Grupowa Praktyka Lekarska A. Adamczyk-Niemiec i J. Klement, Multi-Sat TELECOM Sp. z o.o. , CATV „IB-SAT” Ireneusz Brzostowski, AKCES , E-WIEMCOROBI , IVO Software , MELLE , Profit Group Sp. z o.o., TRINITY FUNDUSZE EUROPEJSKIE , FERRO , SUPERBET J. Zawadzki i Wspólnicy Sp.J., WIWAX

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić