Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr XUO/58 4 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Bałtyckiego Trustu Pomocowego

Program debata podczas konferencji obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele na Imprezy Team Building
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: oławski oraz m. Tychy

  Upoważnieni beneficjenci to: AEG MEFTA Mikołowska Fabryka Transformatorów Sp. z o.o., Cementownia „Wierzbica” S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., „MAXTEL” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Henryk Kanczkowski , „COMMUNITY” , 44GROUP , Frey spółka jawna, ITDOTUM Łukasz Kamiński, P.P.H.U. „Frost”, „Astra Vernici Polska” Paweł Maj, SciencePharma Sp. z o.o. spółka komandytowa, Wrocławski Park Technologiczny S.A., Emergency Medical System Poland , Mostostal Konin Sp. z o.o., Alert Media Communiations

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić