Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z audytem przedsięwzięcia nr CHR/85 9 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Funduszu Pomocowego

Program dyskusja w czasie seminarium przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Pomiar skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Szkolenia Team Building
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Tarnów oraz nowotomyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Nowak Czeslaw Uslugi Remontowo – Budowlane, NEUPACK POLSKA Sp. z o.o. , Zakłady Tkanin Dekoracyjnych „DEKORA” S.A., ABC Anna Błaszczyk-Czyż, Tadeusz Muszyński , „4LEARNING” , BARTEX , FIRMA MAZUR Piotr Mazur, INTEGER.PL , MIND4YOU , Radionika , Young Digital Planet , Arpo Dariusz Kmiciewicz, VIDIS S.A., Wojciech Stanisław Szewczak, Iwona Szewczak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aster Dental”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możesz również polubić