Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z zamknieciem programu nr XAH/86 2 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Bałtyckiego Trustu Infrastrukturalnego

Program debata podczas panelu przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Audyt stopnia wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel na Warsztaty Negocjacyjne
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Analiza zmian wprowadzonych do projektów własnych w ramach II Priorytetu ZPORR
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant zostany omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja słodu
 • Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: jaworski oraz m. Krosno

  Upoważnieni beneficjenci to: „Hydrobudowa- 6” S.A., Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne „BONARKA” Sp. z o.o., Nikholc Bogdan, Zakład Usługowo-Handlowy T-MONT Marek Mruk, „KOST-BET” Krzysztof Matyja Paweł Matyja Spółka jawna, ATS , EKO-AL , IPC, KRAS MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MARKPOL IMPORT – EXPORT , Perfekt Spółka Cywilna Marek Rychert, Andrzej Deyk, Wikia , Delia Cosmetics Distribution Sp. z o.o., ECOBACK , Biella Szydlowiec Spółka z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możesz również polubić